Όροι Εγγραφής

Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα/ σεμινάρια/ παραστάσεις/ εκδηλώσεις της Σχολής Αυτοσχεδιαστικού Θεάτρου «Heraklion Improv Theater», αυτομάτως αποδέχονται και συμφωνούν με τους παρακάτω όρους:

Καταβολή Διδάκτρων

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση οποιουδήποτε σεμιναρίου ή μαθήματος θα καταβάλλονται όπως αναγράφεται στην περιγραφή του εκάστοτε σεμιναρίου ή μαθήματος και μάλιστα πριν την έναρξη της φοίτησης. Εάν δεν καταβληθούν εγκαίρως τα δίδακτρα, η Σχολή δεν εγγυάται τη δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων. Μόνη εξαίρεση είναι όταν έχει προϋπάρξει συγκεκριμένη συνεννόηση μεταξύ του σπουδαστή και της γραμματείας.

Πολιτική Επιβολής Διδάκτρων

Η Σχολή παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να ζητήσουν επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη καταβάλει για κάποιο σεμινάριο/ μάθημα διάρκειας κάποιων εβδομάδων, μόνο στην περίπτωση που αυτό ζητηθεί από τον σπουδαστή προ της παρόδου δέκα ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Η επιστροφή χρημάτων, συνεπάγεται την αυτόματη διακοπή της παρακολούθησης του σεμιναρίου/ μαθήματος αυτού.

Δίδακτρα που έχουν καταβληθεί για εγγραφή του σπουδαστή σε κάποιο ειδικό, περιστασιακό εργαστήρι ή σεμινάριο, δεν θα επιστρέφονται.

  • Εάν για οποιαδήποτε αιτία, ακυρωθεί κάποιο σεμινάριο – εργαστήρι, δεν θα επιστρέφονται τα δίδακτρα, εφόσον οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.
  • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής καταβάλλει μέρος ή όλο το ποσό των διδάκτρων, αλλά ο ίδιος (ασχέτως δικής του υπαιτιότητας ή όχι) δεν παρακολουθήσει τα μαθήματα, είτε όλα είτε μερικά από αυτά, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιστροφής των διδάκτρων που ήδη κατέβαλλε. Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμψηφιστεί αυτή η πληρωμή με τα δίδακτρα οποιουδήποτε σεμιναρίου ή εργαστηρίου αν ξαναγραφτεί στο μέλλον ο ίδιος σπουδαστής.
  • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν καταφέρει (ασχέτως δικής του υπαιτιότητας ή όχι) να παρακολουθήσει τα μαθήματα του σεμιναρίου στο οποίο έχει ήδη γραφτεί, είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει εξ ολοκλήρου το ποσό των διδάκτρων αυτού του σεμιναρίου.
Αναβολή – Ακύρωση Σεμιναρίων

Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή αναβάλλει οποιοδήποτε σεμινάριο ή μάθημα, για οποιοδήποτε λόγο εφόσον κρίνει ότι είναι αδύνατη η διεξαγωγή του. Εάν συμβεί αυτό ορίζεται νέος χρόνος διεξαγωγής του, όποτε κριθεί αυτό δυνατό από τη Σχολή.

Αναπλήρωση Μαθημάτων

Εάν ακυρωθεί από υπαιτιότητα της σχολής ή του καθηγητού της, κάποιο σεμινάριο ή μάθημα, θα ανακοινώνεται εγκαίρως η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του.

  • Σε περίπτωση που κάποιος σπουδαστής δεν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του σεμιναρίου στο οποίο έχει γραφτεί, η Σχολή δεν είναι υποχρεωμένη να προσφέρει ημερομηνία αναπλήρωσης. Παρ’ όλα αυτά, η Σχολή προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, εάν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.
Απουσίες

Σε περίπτωση απουσίας ή σημαντικής αργοπορίας, οι μαθητές οφείλουν να ενημερώνουν τη Σχολή.

Σε κάθε επίπεδο των 6 – 8 εβδομάδων, επιτρέπονται μέχρι 2 απουσίες. Όποιος μαθητής κάνει 3 ή περισσότερες απουσίες, θα μπορεί να παρακολουθήσει τα υπόλοιπα μαθήματα του σεμιναρίου, αλλά δεν θα του/της επιτραπεί να προχωρήσει στον επόμενο κύκλο μαθημάτων. Για να μπορέσει να προχωρήσει, θα πρέπει να επαναλάβει τον ίδιο κύκλο.

  •  Αργοπορία πέραν των σαράντα πέντε (45) λεπτών σε κάθε μάθημα, θεωρείται ως απουσία.
Ειδικός Όρος

Τα σεμινάρια, τα μαθήματα, οι παραστάσεις και οι εκδηλώσεις της Heraklion Improv Theater ενίοτε φωτογραφίζονται και βιντεοσκοπούνται. Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Heraklion Improv Theater. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση του υλικού αυτού για διαφημιστικούς – εμπορικούς σκοπούς. Με την συμμετοχή τους σε οποιοδήποτε σεμινάριο, μάθημα, παράσταση ή εκδήλωση της Σχολής, οι συμμετέχοντες επιτρέπουν τη χρήση αυτού του υλικού, είτε αποτυπώνονται σε αυτό είτε όχι, για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του συμμετέχοντος διέπεται από τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων της σχολής, του παρόντος κειμένου και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού δικαίου (Ν. 2472 / 1997, Π.δ 207/1998. Π.δ 79/2000 και αρ. 8Ν. 2819/2000), όσο και του Ευρωπαϊκού δικαίου (Οδ. 97/66/ΕΚ, Νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679, που τέθηκε σε εφαρμογή την 25-05-2018).

  • Εάν κάποιος συμμετέχων δεν επιθυμεί να δημοσιευτεί υλικό στο οποίο αποτυπώνεται το πρόσωπό του, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στη γραμματεία της Σχολής πριν την έναρξη των μαθημάτων.
  • Δεν επιτρέπεται στους σπουδαστές η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση του μαθήματος κατά τη διάρκεια αυτού. Σε τέτοια περίπτωση το υλικό πρέπει να διαγραφεί ενώπιον του εκπαιδευτή μετά τη λήξη του μαθήματος βάσει διατάξεων του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού δικαίου (βλ. παραπάνω).
Παραγγελία υπηρεσιών και προστασία καταναλωτή

Η παραγγελία μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής ρυθμίζεται από τον νόμο 2251/1994, με τις ανάλογες τροποποιήσεις που έχει υποστεί. Η διαδικασία παραγγελίας γίνεται με την συμπλήρωση ειδικής φόρμας, αφού πρώτα έχει γίνει αποδοχή των όρων σύμβασης.

Όροι εγγραφής σε δωρεάν μαθήματα/ σεμινάρια

Σε περίπτωση δωρεάν μαθημάτων ή δωρεάν σεμιναρίων ή δωρεάν εκδηλώσεων, ο σπουδαστής/ συμμετέχων δεν έχει υποχρέωση καταβολής κάποιου αντίτιμου. Παρόλα αυτά η συμμετοχή ακόμα και σε δωρεάν δραστηριότητες της Heraklion Improv Theater συνεπάγεται αυτόματη αποδοχή των υπολοίπων όρων αυτού του εγγράφου (πλην των οικονομικών υποχρεώσεων).

Χρήση email

Με κάθε εγγραφή σε σεμινάριο/ μάθημα/ παράσταση/ εκδήλωση, οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην χρήση των email τους από την Heraklion Improv Theater για την αποστολή ενημερωτικών email με μελλοντικά τμήματα / σεμινάρια / παραστάσεις ή εκδηλώσεις. Τα email των συμμετεχόντων δεν χρησιμοποιούνται για καμία άλλη χρήση, ούτε μεταβιβάζονται σε τρίτους. Ανα πάσα στιγμή το κάθε άτομο έχει την δυνατότητα να σταματήσει να λαμβάνει τα ενημερωτικά email της Heraklion Improv Theater. Για να γίνει αυτό μπορεί είτε να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω email στο [email protected] και να μας ενημερώσει για την επιθυμία τ_ς αυτή, είτε να επιλέξει να καταργήσει την εγγραφή στη λίστα email μέσα από την επιλογή που παρέχεται εντός του ενημερωτικού email (newsletter)